REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ CITY TAXI SZCZECIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, za pośrednictwem Aplikacji Mobilej City Taxi Szczecin (dalej: Aplikacja Mobilna).

    1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.

Aplikacja Mobilna – system służący do składania zamówień na Przewóz Osób i przechowywania danych Użytkowników, działający na podstawie niniejszego Regulaminu.

Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Wydawcę, po wcześniejszym pobraniu Aplikacji Mobilnej ze sklepu Google Play oraz po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.

Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownia z wszystkich funkcji Aplikacji Mobilnej.

Użytkownik – osoba fizyczna krzystająca z Aplikacji Mobilnej na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem jeśli posiada pełną zdolnośc do czynności prawnych, lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności.

Wydawca – oznacza CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w Szczecinie (71-450), przy ul. Chopina 49, NIP: 8521627711, REGON: 810078222 (kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), będącego jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.

Kierowca - kierowca taksówki, który może przyjmować zamówienia na Przewóz Osób oraz jest zrzeszony w określonej Korporacji Taxi - City Taxi Szczecin.
Korporacja Taxi – określony podmiot gospodarczy zrzeszający kierowców taksówek, świadczących Usługę Przewozu Osób – City Taxi Szczecin.
Usługa Przewozu Osób - usługa transportu świadczona Użytkownikom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r., prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami, w związku z art. 4 ust 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874).


    2. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Rola Aplikacji Mobinej polega na pośrednictwie, czyli na przekazaniu przez Korporację Taxi Kierowcy informacji o zamówieniu przez Użytkownika Usługi Przewozu Osób.
3. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest połączenie się urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja Mobilna z siecią Internet, w związku z tym u Użytkownika mogą powstać koszty transmisji danych, za które Wydawca nie bierze odpowiedzialności. Użytkownik we własnym zakresie pokrywa koszty transmisji danych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej.
4. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczna jest bezpłatna Rejestracja, która odbywa się przez wypełnienie wymaganych pól z danymi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego profilu i zobowiązany do nieprzekazywania danych dostępowych do Aplikacji Mobilnej osobom trzecim.
6. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Wydawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawcy.
8. Wydawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Wydawcy.
10. Wydawca ma prawo do wyłączenia Aplikacji Mobilnej czasowo lub całkowicie, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji infrastruktury lub innymi warunkami.

    3. Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnego pobrania i instalacji na określonym w Regulaminie urządzeniu Aplikacji Mobilnej, a także Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Wydawcę w Aplikacji Mobilnej, który obejmuje ustalenie indywidualnego loginu, hasła do Konta Użytkownika, a także (nieobowiązkowo) zweryfikowanie numeru telefonu Użytkownika.
3. Rejestracja oraz pózniejsze korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

    4. Usługi
1. Wydawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji Mobilnej.
2. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik nie ma możliwość opłacenia zrealizowanej Usługi Przewozu Osób. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy Korporacji Taxi, bezpośrednio po wykonaniu przez Kierowcę Usługi Przewozu Osób. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego, vouchera lub kodu promocyjnego Kierowca nie pobiera należności od Użytkownika, bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń.    
3. Aplikacja Mobilna daje Użytkownikowi możliwość zamówienia Usługi Przewozu Osób. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na anulowaniu zamówionego wcześniej zlecenia, którego można dokonać poprzez opcje Anuluj, Napisz lub Zadzwoń, dostępne w Aplikacji Mobilnej.
4. Wydawca ma prawo udostępniać Użytkownikom dodatkowe usługi, które mogą być dystrybuowane poprzez notyfikacje wewnątrz Aplikacji Mobilnej.
5. Użytkownik może zgłosić Wydawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Wydawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Wydawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

    5. Ochrona danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika korzystającego z Aplikacji Mobilnej będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze późniejszymi zmianami).
2. Właścicielem Aplikacji Mobilnej i administratorem danych jest CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w Szczecinie (71-450), przy ul. Chopina 49, NIP: 8521627711, REGON: 810078222 (kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej.
3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych i lokalizacyjnych Użytkownika przez Wydawcę, a także wyrażeniem zgody na  przekazywanie danych Kierowcom i innym podmiotom współpracującym z Wydawcą.
4. Użytkownik wyraża zgodę na zlokalizowanie i przekazanie miejsca swojego pobytu Kierowcom, którzy mogą realizować zamówienie Usługi Przewozu Osób przekazane za pomocą Aplikacji Mobilnej.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nakazów sądu lub odpowiednich organów.
6. Użytkownik może w dowolnym momencie, cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie jednoznaczne z zamknięciem Konta Użytkownika przez Wydawcę.
       
    6. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania Aplikacji Mobilnej.

Szczecin - Floating GardenPaylevel

Początek strony