Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, za pośrednictwem Aplikacji Mobilej City Taxi Szczecin (dalej: Aplikacja Mobilna).

1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.

Aplikacja Mobilna – system służący do składania zleceń na UsługiPrzewozu Osób

i przechowywania danych Użytkowników, działający na podstawie niniejszego Regulaminu.

Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Wydawcę, po wcześniejszym pobraniu Aplikacji Mobilnej ze sklepu Google Play oraz po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.

Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z wszystkich funkcji Aplikacji Mobilnej.

Użytkownik – osoba fizyczna krzystająca z Aplikacji Mobilnej na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem jeśli posiada pełną zdolnośc do czynności prawnych, lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności.

Wydawca – oznacza CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w Szczecinie   (71-450), przy ul. Fryderyka Chopina 49, NIP: 8521627711, REGON: 810078222 (kontakt e-mail: biuro@citytaxi.szczecin.pl), będącego jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.

Kierowca – kierowca taksówki, który może przyjmować zlecenia na Usługę Przewozu Osób poprzez określoną Korporację Taxi – City Taxi Szczecin.

Korporacja Taxi – określony podmiot gospodarczy, przekazujący zlecenia  kierowcom taksówek, świadczącym Usługę Przewozu Osób – City Taxi Szczecin.

Usługa Przewozu Osób – usługa transportu świadczona Użytkownikom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r., prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami, w związku z art. 4 ust 1 Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874).

2. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

2. Rola Aplikacji Mobilnej polega na pośrednictwie, czyli na przekazaniu przez Korporację Taxi Kierowcom informacji o zleceniu przez Użytkownika Usługi Przewozu Osób.

3. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest połączenie się urządzenia, na którym jest zainstalowana Aplikacja Mobilna z siecią Internet, w związku z tym u Użytkownika mogą powstać koszty transmisji danych, za które Wydawca nie bierze odpowiedzialności. Użytkownik  we własnym zakresie pokrywa koszty transmisji danych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej.

4. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczna jest bezpłatna Rejestracja, która odbywa się przez wypełnienie wymaganych pól z danymi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego profilu i zobowiązany do nieprzekazywania danych dostępowych do Aplikacji Mobilnej osobom trzecim.

6. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Wydawcy,       a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Wydawcy.

8. Wydawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Wydawcy.

10. Wydawca ma prawo do wyłączenia Aplikacji Mobilnej czasowo lub całkowicie, jeżeli jest  to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji infrastruktury lub innymi warunkami.

3. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnego pobrania i instalacji na określonym w Regulaminie urządzeniu Aplikacji Mobilnej, a także Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Wydawcę w Aplikacji Mobilnej, który obejmuje ustalenie indywidualnego loginu, hasła do Konta Użytkownika, a także (nieobowiązkowo) zweryfikowanie numeru telefonu Użytkownika.

3. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Usługi

1. Wydawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji Mobilnej.

2. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik nie ma możliwość opłacenia zrealizowanej Usługi Przewozu Osób. Rozliczenie następuje w oparciu o cennik właściwy Korporacji Taxi, bezpośrednio po wykonaniu przez Kierowcę Usługi Przewozu Osób. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego, vouchera lub kodu promocyjnego Kierowca nie pobiera należności od Użytkownika, bądź pobiera opłatę częściową zgodna z przyjętymi ustaleniami rozliczeń.      

3. Aplikacja Mobilna daje Użytkownikowi możliwość zlecenia Usługi Przewozu Osób. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na anulowaniu zamówionego wcześniej zlecenia, którego można dokonać poprzez opcje Anuluj, Napisz lub Zadzwoń, dostępne w Aplikacji Mobilnej.

4. Wydawca ma prawo udostępniać Użytkownikom dodatkowe usługi, które mogą być dystrybuowane poprzez notyfikacje wewnątrz Aplikacji Mobilnej.

5. Użytkownik może zgłosić Wydawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Wydawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Wydawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

5. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika korzystającego z Aplikacji Mobilnej będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami RODO (ang.GDPR) , czyli Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy te są stosowane od 25 maja 2018 r.

2. Właścicielem Aplikacji Mobilnej i administratorem danych jest CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24 z siedzibą w Szczecinie (71-450), przy ul. Chopina 49, NIP: 8521627711, REGON: 810078222. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej.

3. Dane kontaktowe z administratorem danych osobowych: adres e-mail: rodo@citytaxi.szczecin.pl, adres pocztowy: CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24, ul. Fryderyka Chopina 49, 71-450 Szczecin, numer kontaktowy: 91 812 9999.

4. Administrator przetwarza dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, dotyczącej realizacji zleconych Usług Przewozu Osób oraz wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych. Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu City Taxi Szczecin. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

5. Dane osobowe wykorzystywane są  w celu:

•    umożliwienia świadczenia usług polegających na pośrednictwie, czyli na przekazaniu przez Korporację Taxi kierowcom taksówek informacji o lokalizacji zleconych Usług Przewozu Osób,

•    wykonania ciążących na City Taxi Szczecin obowiązków prawnych,

•    wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

•    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

•    tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na wewnętrzny użytek City Taxi Szczecin.

6. Dane, które wykorzystujemy w skutek internetowych zleceń na Usługę Przewozu Osób, wykonanych poprzez Aplikację Mobilną to: numer telefonu, z którego zlecona została Usługa Przewozu Osób, oraz dane o lokalizacji w chwili rozpoczęcia, zakończenia oraz w czasie trwania Usługi Przewozu Osób. Dane te będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wskazanych celów, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli zlecenia Usługi Przewozu Osób realizowane są na podstawie umów z podmiotami je zlecającymi, wykorzystujemy także dane wymagane przepisami prawa do realizacji celów podatkowych i rachunkowych. Dane te przechowywane są przez administratora przez okres regulowany przepisami prawa, niezbędny do wykonania ciążących na City Taxi Szczecin obowiązków prawnych.

7. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne, aby móc podjąć działania na żądanie Użytkownika, zawrzeć i wykonać umowę z nim zawartą, a następnie wyświadczyć Użytkownikowi usługę. Zamawiając drogą internetową Usługę Przewozu Osób Użytkownik zleca jej wykonanie, a tym samym  dobrowolnie podaje numer telefonu i dane              o lokalizacji. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, administrator może wymagać  podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

8. Administrator gwarantuje spełnienie następujących  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W wyniku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, świadczenia usług oraz dochodzenia roszczeń dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, współpracującym z administratorem.

10. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.

11. Wydawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nakazów sądu lub odpowiednich organów.

6. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania Aplikacji Mobilnej.